การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเว็บไซต์ www.si.mahidol.ac.th ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเว็บไซต์ www.si.mahidol.ac.th ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเว็บไซต์ www.si.mahidol.ac.th ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       Writing for public relations through the website www.si.mahidol.ac.th Faculty of Medical Science in Mahidol University
รายชื่อนักศึกษา นางสาวณัฐฐศศิ เนียนพานิช 5604600128
ภาควิชา การประชาสัมพันธ์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558 

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 248