Tags: คณะวิทยาศาสตร์ 2563
เว็บแอปพลิเคชัน ระบบจัดการสินค้า และการขายของร้านคิมแอนด์จิวมินิมาร์ท

เอก บำรุงศรี และธนชัย เกียรติก้องคีรี. (2563). เว็บแอปพลิเคชัน ระบบจัดการสินค้า และการขายของร้านคิมแอนด์จิวมินิมาร์ท. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 5 (หน้า 478-487). มหาวิทยาลัยราชภัฏการญจนบุรี.

ระบบเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียนด้วยการทำเหมืองข้อความ: กรณีศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม

จรรยา แหยมเจริญ, ยงยุทธ ช่อจำปา, สุรพล คล้ายภมร และ สายยาใจ พึ่งประชาชน. (2563).ระบบเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียนด้วยการทำเหมืองข้อความ: กรณีศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 5 (หน้า 488-498). กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.