ระบบเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียนด้วยการทำเหมืองข้อความ: กรณีศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม

Last modified: February 19, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: ระบบเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียนด้วยการทำ เหมืองข้อความ :
กรณีศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม
Research Article: Course and Grade Transfer System with Text Mining:
Case Study Computer Science Department, Siam University
ผู้เขียน/Author: จรรยา แหยมเจริญ, ยงยุทธ ช่อจำปา, สุรพล คล้ายภมร และ สายยาใจ พึ่งประชาชน / Janya Yamcharoen, Yongyuth Choajampa, Suraphon Klaipamon and Saiyajai Pungpracha
Email: janya008@gmail.com
สาขาวิชา/คณะ: สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department/Faculty: Faculty of Science in Computer Science,  Siam University, Bangkok 10160
Published/แหล่งเผยแพร่: การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 5

การอ้างอิง/citation

จรรยา แหยมเจริญ, ยงยุทธ ช่อจำปา, สุรพล คล้ายภมร และ สายยาใจ พึ่งประชาชน. (2563).ระบบเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียนด้วยการทำเหมืองข้อความ: กรณีศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 5 (หน้า 488-498). กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.


บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียนโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการทำ เหมืองข้อความ และพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการเทียบโอนรายวิชาและคณะ/ สาขาวิชาใช้งาน ในการพัฒนาอัลกอริทึมการทำเหมืองข้อความ ประกอบด้วย 1) อัลกอริทึมในการวิเคราะห์และคัดแยกคำศัพท์ของคำอธิบายรายวิชาด้วยการทำ Word Tokenization และ Bag of Words ด้วยไลบราลี่ PythaiNLP และ 2) อัลกอริทึมหาค่าความเหมือนของคำสำคัญ (Keyword) ของคำอธิบายรายวิชาที่ต้องการเทียบโอนมากับคำธิบายรายวิชาของหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้วย Cosine Similarity พัฒนาด้วยภาษา PHP และพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษา Python และ PHP ด้วย Laravel Framework 5.4 บริหารจัดการข้อมูลด้วย MySQL ผลการวิจัยพบว่าค่าความเหมือนที่ได้ของรายวิชาทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีค่าอยู่ระหว่าง 0.5-0.7 ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนสูง เนื่องจากไลบรารี่ที่รองรับภาษาไทยยังมีน้อย ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ ของเว็บแอปพลิเคชันสามารถทำงานได้ตามหน้าที่ที่กำหนด

คำสำคัญ: เทียบโอนรายวิชา, เหมืองข้อความ, ค่าความเหมือน


ABSTRACT

The purpose of this research was to develop a course and grade transfer system by using text mining technology and develop a web application for those responsible for transferring courses. Development text mining algorithm consists of 1) Word Tokenization and Bag of Words algorithm use PythaiNLP library and 2) Similarity of keywords in course description uses the Cosine Similarity algorithm developed by PHP. Development of the web application by using Python, PHP, and Laravel Framework 5.4 and manage the database by MySQL. The result was the similarity value of the course description of the computer programming course is 0.5-0.7 that has a high discrepancy that reason is the library support the Thai language is a little. Part of the function of the web application can operate by defining.

Keywords:  Course transfer, Text mining, Cosine Similarity.


Course and Grade Transfer System with Text Mining: Case Study Computer Science Department, Siam University

ระบบเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียนด้วยการทำ เหมืองข้อความ : กรณีศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม

Faculty of Science, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 179
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print