Tags: ดร. พุทธวรรณ ชูเชิด
ผลของการให้การปรึกษาในการช่วยเลิกบุหรี่ของโรงพยาบาลบางบัวทอง

พุทธวรรณ ชูเชิด, พิไลพรรณ แก้วแก่นตา และ พิมพ์ลภัส บัวครื้น. (2562). ผลของการให้การปรึกษาในการช่วยเลิกบุหรี่ของโรงพยาบาลบางบัวทอง. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 “Tobacco and Lung Health” (หน้า…). กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล.

ประสิทธิผลบางส่วนของการฝึกสติรูปแบบวิปัสสนาในผู้ป่วยเสพติดแอลกอฮอล์

นวลน้อง วงศ์ทองคำ, สีอรุณ แหลมภู่, พุทธวรรณ ชูเชิด และ สุวรรณา เชียงขุนทด. (2560). ประสิทธิผลบางส่วนของการฝึกสติรูปแบบวิปัสสนาในผู้ป่วยเสพติดแอลกอฮอล์. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติครั้งที่ 18 ปี 2560. ปทุมธานี: สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี.

การดูแลแบบองค์รวมในการฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

วัฒนีย์ ปานจินดา และ พุทธวรรณ ชูเชิด. (2559). การดูแลแบบองค์รวมในการฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง. วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), 5(2), 70-78.

ผลการสอนโดยใช้หลักการพัฒนาสมองเป็นฐานต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติในการเรียนวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชของนักศึกษาพยาบาล

พุทธวรรณ ชูเชิด และ สุลีมาศ อังศุเกียรติถาวร. (2560). ผลการสอนโดยใช้หลักการพัฒนาสมองเป็นฐานต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติในการเรียนวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชของนักศึกษาพยาบาล. วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, 18(35), 65-80.