Tags: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 2560

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2560 Master of Science in Information Technology 2017

การทำเหมืองกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่การจัดกิจกรรมพิเศษผ่านทางคอลเซ็นเตอร์ของธนาคารโดยใช้ Fuzzy Miner

การศึกษาเพื่อการตรวจสอบระยะเวลาในการทำงานของศูนย์ให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ทางโทรศัพท์โดยใช้ Fuzzy Miner และ Transition Systems

การใช้เทคนิค Transition Systems เพื่อวิเคราะห์และศึกษาขั้นตอนการรักษาของโรงพยาบาล

การปรับปรุงขั้นตอนการรักษาพยาบาลด้วย Repair Model

การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นตอนการรักษาพยาบาลด้วย Conformance checking

การพัฒนาระบบการค้นหาข้อมูลด้วยภาพถ่ายจาก iPhone

การประยุกต์ใช้ Inductive Visual Miner ในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการทำหัตถการ