Tags: สหกิจศึกษา

กระบวนการด้านรายจ่ายของโรงพยาบาลพญาไท 2 โดยโปรแกรมออราเคิล

*Pending ลืมใส่ bookmarks เช็คสต๊อกสินค้านำเข้าส่งออก

*Pending ลืม bookmark ขั้นตอนการส่งออกของบริษัท ไซครอพ เเสตรป จํากัด

ขั้นตอนและวิธีการสั่งซื้ออะไหล่และวัสดุเรือจากต่างประเทศของบริษัท หะรินต่อเรือ จำกัด

การนำเข้าเครื่องจักรของบริษัท ศิวกรจักรกล (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดทำเอกสารส่งออกอาหารสำเร็จรูป

ระบบโปรแกรมจ่ายเงินเดือนบริษัท

กระบวนการรับสินค้าและระบบบัญชีเจ้าหนี้

ระบบบัญชีกิจการขายสินค้าและบริการ

ขั้นตอนการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายของกิจการซื้อมาขายไป

ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51)

ระบบวงจรบัญชีซื้อและจ่ายชำระหนี้ในโปรแกรมสำเร็จรูป Express Accounting

การบันทึกรายงานสินค้าคงเหลือ

ระบบรายได้ ค่าใช้จ่ายของธุรกิจลิสซิ่ง

วงจรรายจ่ายของธุรกิจการขนส่งทางเรือ

การเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีของบริษัทจดทะเบียน

บันทึกบัญชีเฉลี่ยภาษีซื้อ

การสร้างใบสมัครงานออนไลน์โดยใช้แอปพลิเคชัน Google Forms

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเอกสารของฝ่ายจัดซื้อโดยใช้ระบบ 5ส. ในโรงแรมโหมด สาทร

อุปกรณ์คลุมถังขยะอเนกประสงค์

สเปรย์สะระแหน่ไล่และกำจัดมด

นมข้นหวานรสกาแฟ

เปลือกแตงโมแช่อิ่ม

*Pending บรรณานุกรมผิด การใช้ Instagram เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการของบริษัท เอส.ซี.ฮอลิเดย์ จำกัด

*Pending บรรณานุกรมผิด แนวทางการขยายพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศของบริษัท โกลบอล ทราเวล ซีเล็คชั่น จำกัด กับบริษัทนำเที่ยวในต่างประเทศ