Tags: สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2/2560
สื่อประชาสัมพันธ์สำหรับเด็ก เรื่อง “เด็กหาย”

พิทยา เอื้อวงศ์อารีย์. (2560). สื่อประชาสัมพันธ์สำหรับเด็ก เรื่อง “เด็กหาย”. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.