Tags: โครงงาน
เว็บไซต์โครงการ Open Code Lab

วิรมณ แซ่ก๊วย, ชนม์ธวัช ตันเจริญ – Viramon Saekuay, Chontawat Tancharoen, เว็บไซต์โครงการ Open Code Lab – Open Code Lab Project Website, อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุคนธสิงห์ – Mr. Narongrit Sukonthasing, วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology), วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ – Bachelor of Science in Information Technology, 2566 (2023)

Pending ควรแก้ไขบรรณานุกรมให้เป็นรูปแบบ APA 7th ed. ระบบร้านซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

ธีรพงศ์ ยุชัย, ธัญญารัตน์ เล็กจี่, อนัญญา ปุยะวัฒนะ – Treerapong Yuchai, Tanyarat Lekjee, Ananya Puyawatthana, ระบบร้านซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ – Management of Computer Repairs, อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุคนธสิงห์ – Mr. Narongrit Sukonthasing, วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology), วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ – Bachelor of Science in Information Technology, 2566 (2023)

*Pending ไฟล์ไม่มี bookmarks บรรณานุกรมและชื่อไฟล์ไม่ถูกต้อง โครงการ ออกแบบคอลเล็คชัน NFT ไข่ตุ๋นแอนด์เดอะแกงค์

ศุภัชฌา สุขสมัย. (2565). โครงการ ออกแบบคอลเล็คชัน NFT ไข่ตุ๋นแอนด์เดอะแกงค์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกเพื่อทำนายข้อมูลการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล

ศุภนิดา เปียมาลัย,นภัสกร นำพรชวาลรุ่ง และลลิตา เกิดสันเทียะ. (2566). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกเพื่อทำนายข้อมูลการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

สื่อการเรียนการสอนภาษาจีนพื้นฐานบนระบบแอปพลิเคชันแอนดรอยด์

อาภา ประมวลทรัพย์ และอัญมณี ใบตานี. (2566). สื่อการเรียนการสอนภาษาจีนพื้นฐานบนระบบแอปพลิเคชันแอนดรอยด์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

*Pending ไฟล์ไม่มี Bookmarks หน้า Cert. ไม่มีลายเซ็นต์ และบรรณานุกรมไม่ถูกต้อง โครงการออกแบบ-Comic-for-webtoon-เรื่อง-MELON-ลิขิตฝัน-พิสูจน์รัก

ศุภวิชญ์ ขำเลิศ. (2565). โครงการออกแบบ Comic for webtoon เรื่อง MELON ลิขิตฝัน พิสูจน์รัก. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

สื่อการสอนโมชันกราฟิกเพื่อให้ความรู้การกายภาพบำบัด เรื่อง การกายภาพบำบัดผู้สูงอายุติดเตียง

เบญญาภา  คล้ายรักษา. (2565). สื่อการสอนโมชันกราฟิกเพื่อให้ความรู้การกายภาพบำบัดเรื่อง การกายภาพบำบัดผู้สูงอายุติดเตียง. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

*Pending ไฟล์ไม่มี Bookmarks และบรรณานุกรมไม่ถูกต้อง ตั้งชื่อไฟล์ไม่ถูกต้อง โครงการออกแบบลวดลายบนผลิตภัณฑ์ ตามแนวคิดจากตัวละครเรื่องสามก๊ก โดยใช้เทคนิค pixel

ณเมธี น้อยแก้ว. (2565). โครงการออกแบบลวดลายบนผลิตภัณฑ์ ตามแนวคิดจากตัวละครเรื่องสามก๊ก โดยใช้เทคนิค pixel. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

*Pending ไฟล์ไม่มี Bookmarks และบรรณานุกรมไม่ถูกต้อง โครงการออกแบบสื่อการเรียนรู้กระดานแม่เหล็กคำสอนคริสต์ศาสนา สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ธนบุรี

ภาษินี รัตนะรัต. (2565).โครงการออกแบบสื่อการเรียนรู้กระดานแม่เหล็กคำสอนคริสต์ศาสนาสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ธนบุรี. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

โครงการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อร้านเรืองฤทธิ์ซีฟู้ด

กรกช   นิตยารส. (2565). โครงการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อร้านเรืองฤทธิ์ซีฟู้ด. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบฐานกล้องวงจรปิดอัจฉริยะตรวจจับการเคลื่อนไหว

ปาราเมศ บัวงาม, อรุชา ตรีสุรนรา. (2565). ระบบฐานกล้องวงจรปิดอัจฉริยะตรวจจับการเคลื่อนไหว (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบบริหารงานร้านเช่าหนังสือ

ภณภพ วารีนิรันตร, สหัสวรรษ  จรัสภาสวรพงศ์. (2566). ระบบบริหารงานร้านเช่าหนังสือ. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบจัดการเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์บ้านสอนดนตรีไทยครูเสวก

ธนวรรษ  โสวัตร, พีรพัฒน์  มาพิทักษ์. (2565). ระบบจัดการเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์บ้านสอนดนตรีไทยครูเสวก. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

เว็บแอปพลิเคชันแจ้งตำแหน่งสถานีน้ำมันและจุดพักรถที่อยู่ใกล้

สุรเชษฐ มลิวัลย์. (2562). เว็บแอปพลิเคชันแจ้งตำแหน่งสถานีน้ำมันและจุดพักรถที่อยู่ใกล้. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลและค้นหาลายปัก ร้านเจียมเจริญ

ธนากร เจียมเจริญ และทวีศักดิ์ ดิษฐี. (2565). การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลและค้นหาลายปัก ร้านเจียมเจริญ. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การพยากรณ์การขายสินค้าโดยใช้การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยเทคนิค เหมืองข้อมูล กรณีศึกษา บริษัทกรีนฟู้ดส์ เมเนจเมนท์ จำกัด

ณัฐจักร อำนวยโชคอนันต์ และวีนัส จันทร์แปลง. (2565). การพยากรณ์การขายสินค้าโดยใช้การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา บริษัทกรีนฟู้ดส์ เมเนจเมนท์ จำกัด. (ปริญญานิพนธ์). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อหูฟังของนักศึกษา

อนันต์ แซ่ตัน, อภิมุข คงแสงชู. (2565). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อหูฟังของนักศึกษา. (ปริญญานิพนธ์). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบจองโรงแรมออนไลน์

พันธกานต์ พานรองทรัพย์, สุธาทิพย์ สื่อเฉย และธีร์ธวัช คัดวงษ์. (2565). ระบบจองโรงแรมออนไลน์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม

อัครพล ฮ้อยิ่ง, อัฐพล ปะโพธิง และธีรณัฏฐ์ บุญประดิษฐ์. (2565). เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

แอนิเมชันอินโฟกราฟิกเรื่อง ตั้งสติก่อนคลิก

รติพร ม่วงสวย และบงกช พินสุวรรณ. (2565). แอนิเมชันอินโฟกราฟิกเรื่อง ตั้งสติก่อนคลิก. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบบริหารจัดการหอพัก

นภามาศ ขุนทรง, จิราภา ประกอบผล และสุปาณี ปิ่นทอง. (2565). ระบบบริหารจัดการหอพัก. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบสารสนเทศจัดการหอพัก

จิตริน ไม่หวาดยุทธ และธนพจน์ ตันติสุขุมาลย์. (2565). ระบบบริหารจัดการหอพัก. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.