Tags: Acting Sub Lt.Santisuk Swagkla

การออกแบบและสร้างชุดลองการควบคุมมอเตอร์ 3 เฟสด้วยแมกเนติคอนแทคเตอร์และพีแอลซี

การออกแบบและสร้างเครื่องประจุแบตเตอรี่อย่างรวดเร็วด้วยการหยอดเหรียญควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์

การออกแบบและสร้างชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์สามเฟสด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์

การออกแบบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารบีทีเอส (ชั้น9)

การออกแบบและสร้างเครื่องประจุแบตเตอรี่แบบชาญฉลาดควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์

การออกแบบและสร้างระบบควบคุม 16 วาล์วแก๊สตรวจจับแก๊สรั่วผ่านระบบไร้สายโดยไมโครคอนโทรลเลอร์

การออกแบบและสร้างชุดควบคุมมอเตอร์สามเฟสแบบอัตโนมัติโดยไมโครคอนโทรลเลอร์

การออกแบบและสร้างตู้จำหน่ายยาอัตโนมัติควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์

การประมาณราคาระบบไฟฟ้าและการติดตั้งระบบไฟฟ้า

การออกแบบและสร้างป้ายแสดงเวลาการทำงาน/ชั่วโมงติดต่ออาจารย์ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์

การออกแบบและสร้างชุดแสดงผลการเต็มของวัตถุดิบในชั้นวางควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์

การออกแบบและสร้างชุดแสดงผลการเต็มของวัตถุดิบในชั้นวางตรวจจับโดยอินฟราเรดเซนเซอร์ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์