Tags: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 2564

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 2563|Doctor of Philosophy in Information Technology 2020

การวิเคราะห์สภาวะอารมณ์ด้วยเทคนิคเหมืองกระบวนการ

การประยุกต์ใช้เหมืองกระบวนการเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนในหลักสูตรออนไลน์