Tags: บทความวิชาการ ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร 2563
การใช้ไมโครเวฟช่วยในการสกัดสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก

ปิยนุสร์ น้อยด้วง, จิรนาถ บุญคง และภัทรธร งามวัฒนกุล. (2562). การใช้ไมโครเวฟช่วยในการสกัดสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก.วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 50(2)(พิเศษ), 77-80.

การใช้รีซิสแตนส์สตาร์ชจากสตาร์ชข้าวเจ้าดัดแปรด้วยความร้อนชื้นในผลิตภัณฑ์ทองพับ

จิรนาถ บุญคง, ปิยนุสร์ น้อยด้วง, ชลธิชา สุขยืนยงศ์ และซูมัยยะห์ บูระกะ. (2019). การใช้รีซิสแตนส์สตาร์ชจากสตาร์ชข้าวเจ้าดัดแปรด้วยความร้อนชื้นในผลิตภัณฑ์ทองพับ. Agricultural Science Journal, 50(2), 185-188.

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนยแข็งชนิดอ่อน เสริมด้วยผงโปรตีนมะพร้าวเข้มข้น

สมฤดี ไทพาณิชย์. (2020). การพัฒนาผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนยแข็งชนิดอ่อน เสริมด้วยผงโปรตีนมะพร้าวเข้มข้น. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 28(12), 2173-2184.