การใช้ไมโครเวฟช่วยในการสกัดสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก

Last modified: July 9, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: การใช้ไมโครเวฟช่วยในการสกัดสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก
Research Article: Microwave assisted for extraction of mucilage from hairy basil seed
ผู้เขียน/Author: ปิยนุสร์ น้อยด้วง, จิรนาถ บุญคง และภัทรธร งามวัฒนกุล | Piyanoot Noiduang, Jiranart Boonkong and P . Ngamwattanakul
Email: piyanoot.noi@siam.edu
สาขาวิชา/คณะ: ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department/Faculty Department of Food Technology, Faculty of Science,  Siam University, Bangkok 10160
Published/แหล่งเผยแพร่ วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (พิเศษ) กันยายน-ธันวาคม 2562 หน้า 77-80 | Agricultural Science Journal Vol. 50 No.2 (Suppl.) September-December 2019 p. 77-80

การอ้างอิง/citation

ปิยนุสร์ น้อยด้วง, จิรนาถ บุญคง และภัทรธร งามวัฒนกุล. (2562). การใช้ไมโครเวฟช่วยในการสกัดสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก.วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 50(2)(พิเศษ), 77-80.

Noiduang, P., Boonkong, J.and Ngamwattanakul, P. (2019). Microwave assisted for extraction of mucilage from hairy basil seed. Agricultural Science Journal, 50(2) (Suppl.), 77-80.


บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นศึกษาการใช้คลื่นไมโครเวฟช่วยในการสกัดสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก โดยศึกษาผลของกาลังไฟฟ้าของไมโครเวฟ และเวลาในการสกัดต่อร้อยละการผลผลิตสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก ผลการทดลองพบว่าการวิธีการใช้ไมโครเวฟจะให้ร้อยละผลผลิตสูงสุดและมีค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.41 เมื่อเทียบกับวิธีเดิม ผลการทดลองชี้ให้เห็นว่า การใช้ไมโครเวฟช่วยในการสกัดจะทาให้ผงเมือกมีสีคล้ามากกว่า ความหนืดของสารละลายเมือกที่สกัดได้จากทั้งสองวิธี มีผลในลักษณะเดียวกัน และเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของผงเมือกจากเมล็ดแมงลักมากขึ้นมีผลทาให้สารละลายเมือกมีความหนืดเพิ่มสูงขึ้น ส่วนค่าการดูดซับน้ามัน ความสามารถในการเกิดอิมัลชัน และค่าการอุ้มน้าของผงเมือกที่สกัดได้จากทั้งสองวิธีไม่มีความแตกต่างกัน เมื่อนาผงเมือกที่สกัดได้จากทั้งสองวิธี มาตรวจวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันภายในโครงสร้างด้วยเทคนิคฟูริเออร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรมิเตอร์ พบว่าการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟไม่มีผลทาให้หมู่ฟังก์ชันหลักของผงเมือกเปลี่ยนแปลงไปจากวิธีเดิม

คำสำคัญ: สารเมือก, เมล็ดแมงลัก, การสกัด, ไมโครเวฟ


ABSTRACT

This research was to study the use of the microwaves-assisted extraction of mucilage from hairy basil seed. The effects of microwave power and extraction time on the %yield of mucilage were determined. Results showed that microwaves-assisted method gave the highest yield and 9.41% increase as compared to the conventional method. It indicated that the microwave assisted extraction made the mucilage powder darker. The viscosity of mucilage extracted from both methods was similar, which increase mucilage powder content increased viscosity of mucilage solution. Oil absorption, emulsion capacity and water holding capacity was investigated. The results showed that there was no different in the mucilage powder extracted by both methods. Functional groups of dried mucilage powder was extracted by both methods were analyzed by Fourier Transform Infrared Spectroscopy technique. It indicated that microwave heating could not change the main functional groups of the mucilage powder.

Keywords:  mucilage, hairy basil seed, extraction, microwave heating.


การใช้ไมโครเวฟช่วยในการสกัดสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก|Microwave assisted for extraction of mucilage from hairy basil seed

Faculty of Science, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1470
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code