Tags: บัณฑิตวิทยาลัย 2556-2013

บัณฑิตวิทยาลัย 2556-Graduate School 2013

บทบาทของศาลเยาวชนและครอบครัวในการใช้มาตรการพิเศษแทนการ ดาเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 86

การศึกษาการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550

การศึกษาการบริหารงานวิชาการและการบริการของฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การเปิดรับสื่อ พฤติกรรม และผลกระทบจากการเล่นเกมออนไลน์ประเภท MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร

การนำเสนอประเด็นข่าวสารเกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ของสื่อหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย

บทบาทเจ้าอาวาสในการบริหารจัดการวัดไทยในสแกนดิเนเวีย

การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลกรณีศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก( อี.เทค)

ความพึงพอใจของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อการพัฒนาครู ด้วยชุดฝึกอบรม e – Training

การชันสูตรพลิกศพโดยการผ่าศพกับหลักอิสลาม

บทบาทของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เกี่ยวกับการพิจารณาคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย

ปัญหาการให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ศึกษากรณีผลิตภัณฑ์อาหารไทยพื้นบ้าน (ผัดหมี่โคราช)

การเบี่ยงคดีเชิงสมานฉันท์ในชั้นสอบสวน

การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี