Tags: บทความวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ 2562

บทความวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ 2562

บทบาทของเภสัชกรในการประเมินการใช้ยาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว

การป้องกันลิ่มเลือดอุดตันในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมาที่ได้รับยาปรับภูมิคุ้มกัน

การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยาในเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะทางสุขภาพจิต

การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ความคงตัวด้วย UV-Visible Spectrophotometer ของยาหยอดตาเฉพาะคราว Methylprednisolone

ปัจจัยของผู้ป่วยที่มีผลต่อความร่วมมือในการใช้ยางานบริบาลทางเภสัชกรรม โรงพยาบาลบางปลาม้า สุพรรณบุรี

การพัฒนาองค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้ของทักษะการสื่อสารทางเภสัชกรรมสำหรับนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์

การใช้โคโลนีสติมิวเลตทิงแฟกเตอร์ในภาวะไข้ร่วมกับเม็ดเลือดขาวนิวโตรฟิลต่ำ

การทบทวนข้อมูลโดยย่อเกี่ยวกับโรคและการรักษาพาร์กินสัน

แนวทางการรักษาภาวะย่อยอาหารผิดปกติไร้เหตุทางกายสำหรับเภสัชกรชุมชน

การศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสยาม

50 ปีกับยาต้านอาเจียนที่ใช้ในคลื่นไส้อาเจียนจากยาเคมีบำบัด