Tags: System management
ระบบจัดการการขายสินค้า (กรณีศึกษา: ร้าน แบ็ก เฮาส์)

ปัทมาวี จันทร์รัตนแสง. (2563). ระบบจัดการการขายสินค้า (กรณีศึกษา: ร้าน แบ็ก เฮาส์). (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบจัดการการขายสินค้า (กรณีศึกษา: ร้านสถานีนมเหนียว)

สุทธิดา โกยเงิน. (2563). ระบบจัดการการขายสินค้า (กรณีศึกษา: ร้านสถานีนมเหนียว). (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.