ระบบจัดการการขายสินค้า (กรณีศึกษา: ร้าน แบ็ก เฮาส์)

Last modified: June 13, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
ระบบจัดการการขายสินค้า (กรณีศึกษา: ร้าน แบ็ก เฮาส์)
Product Sales Management System (Case Study: Bag House Shop)
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว ปัทมาวี  จันทร์รัตนแสง  5804800003
Miss Pattamawee   Chanruttanasaeng   5804800003
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ ธนาภรณ์  รอดชีวิต
Miss Thanaporn  Rodcheewit
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2563
1/2020

การอ้างอิง/citation

ปัทมาวี  จันทร์รัตนแสง. (2563). ระบบจัดการการขายสินค้า (กรณีศึกษา: ร้าน แบ็ก เฮาส์). (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจัดการการขายสินค้า (กรณีศึกษา: ร้าน แบ็ก เฮาส์) โดยร้าน แบ็ก เฮาส์ เป็นร้านจัดจำหน่ายกระเป๋าที่มีลักษณะรูปแบบต่าง ๆ โดยปกติการทำงานภายในร้านจะทำด้วยมือบันทึกลงบนกระดาษเท่านั้น จึงทำให้มีความผิดพลาดในหลาย ๆ ด้าน เช่น กระดาษที่จดคำสั่งซื้อของลูกค้าหาย ตัวหนังสือที่เขียนด้วยปากกาโดนน้ำจางหาย และการคำนวณราคาให้ลูกค้าผิด จึงทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงได้ทำการพัฒนาระบบจัดการการขายสินค้า (กรณีศึกษา: ร้าน แบ็ก เฮาส์)  โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วนหลัก ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ผู้ดูแลระบบ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลสินค้าได้ คำนวณราคาขาย ออกใบเสร็จ และออกรายงาน ส่วนที่ 2 พนักงานขาย  สามารถเข้าสู่ระบบ การขายสินค้าหน้าร้าน ออกใบเสร็จการขายให้แก่ลูกค้า และดูรายการขายสินค้าของตนเอง โดยระบบพัฒนาในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน ทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา คือ Editplus  ด้วยภาษา PHP ระบบจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม MySQL บริหารจัดการข้อมูลด้วยภาษา SQL โดยระบบช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงาน และช่วยในการคิดคำนวณเงินได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

คำสำคัญ: แบ็กเฮาส์, กระเป๋า, ระบบจัดการขายสินค้า


Abstract

The objective of the thesis was to develop a system of sales management. Bag House shop sells different style bags. Usually, the order list was written on paper only, so, there ware many mistakes, such as missing order paper, order list got wet and disappeared, or the calculation of the price was wrong and causing errors. Thus, the author has developed a sales management system divided into 2 main parts: 1) Administrators can add, delete, edit product description, calculate sales price, make a receipt and make a report: 2) Salesman can log in, sell, make a receipt for the customer and make a checklist for the product. The system was developed in the form of a web application and used Editplus with PHP language and database management system with MySQL program for data management with SQL language. The system  reduced the errors in the work and helped to calculate money quickly and correctly.

Keywords:  BagShop, Bag, System Management.


ระบบจัดการการขายสินค้า (กรณีศึกษา: ร้าน แบ็ก เฮาส์) | Product Sales Management System (Case Study: Bag House Shop)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 2118
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print