Tags: โครงงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2563
แอพพลิเคชั่น ขับขี่ปลอดภัย

สิริจรรยา จำปาแดง. (2563). แอพพลิเคชั่น ขับขี่ปลอดภัย. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.