Tags: Dr. Vijit Supinit

The Human Resource Management to Promote Growth Potential of Yangon International Airport

ความพึงพอใจในการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท อลิอันซ์อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (60-0374)

The Quality of Education of MBA (English Program) in Siam University

ทัศนคติของสมาชิกเฟซบุ๊คที่มีต่อเว็บไซต์บริการหาคู่ชีวิตที่มีระบบด้านความปลอดภัยสูง

The Transportation and Logistics System in India

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟพร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยด้านลักษณะงานและปัจจัยด้านต้องการของพนักงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ร้านกาแฟ สตาร์บัคส์ในเขตกรุงเทพมหานคร

A STUDY ON CONSUMER PERCEPTION WITH RESPECT TO DABUR HONEY : A CASE STUDY ON DABUR INDIA LIMITED (59-0124)

ความพึงพอใจในการใช้บริการร้านกาแฟสตาร์บัคส์ที่เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า

การจัดการร้านค้าส่งและการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ