Topics: กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี|Science and Technology Group
โครงการการออกแบบสติกเกอร์และโมชันกราฟิกให้กับบริษัท มั้งค์ โปรดักชั่น จำกัด

6306400010 ศุภกร ศรวณีย์ – Suppakorn Sorawanee, โครงการการออกแบบสติกเกอร์และโมชันกราฟิกให้กับบริษัท มั้งค์ โปรดักชั่น จำกัด – Design stickers and motion graphics for MUNK PRODUCTION CO.,LTD, Advisor: อาจารย์อรรถเศรษฐ์ ปรีดากรณ์ – Mr. Auttasead Preedakorn, วท.บ. (แอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์), เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology), วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ – Bachelor of Science Program in Animation and Creative Media, 2565 (2022)

การสร้างโอกาสในการเสนอขายสินค้าด้วยเทคนิค FP-Growth กรณีศึกษาร้านคาเฟ่ อเมซอน สาขามหาวิทยาลัยสยาม

ปรินทร์ กิตติโสภณธรรม, กวีศิลป์ ศักดิ์วราพงศ์ – Prin Kittisophontham, Kaweesin Sakwarapong, การสร้างโอกาสในการเสนอขายสินค้าด้วยเทคนิค FP-Growth กรณีศึกษาร้านคาเฟ่ อเมซอน สาขามหาวิทยาลัยสยาม – Creating Opportunities to Sell Products Using the FP-Growth Technique, a Case Study of Cafe Amazon, Siam University, Advisor: อาจารย์ศรัญธร มั่งมี – Miss Saranthon Maungmee, บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล), เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology), บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล – Bachelor of Business

การบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมร่วมกับบริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นจ์ จำกัด

ณัฐชา ฉายทองคำ, กฤษฎา พัฒนะปริญญ์, ธนโชติ ไพรินทร์ – Natcha Chaithongkam, Krisada Patanaparin, Thanachot Phairin – Natthawat Kanto, การบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมร่วมกับบริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด – Maintenance of Engineering Systems with Quality Properties Management Co., Ltd., Advisor: ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ – Asst. Prof. Wipavan Narksarp, วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

การประยุกต์ใช้วิศวกรรมคุณค่าในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการก่อสร้างเสาคอนกรีตโครงสร้าง: กรณีศึกษาอาคารเรียนรวม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6217213003 นายศิรัณ หงษ์ยศ Mr. Sirun Hongyot 2566 (2023) Application of Value Engineering in Changing of Construction Process for Structural Columns: A Case Study for Education Building of Faculty of Education, Chiang Mai University วิทยานิพนธ์ (Thesis), Advisor: รศ. ดร.ยุทธชัย บรรเทิงจิตร – Assoc. Prof. Dr. Yuthachai Bunterngchit, ปริญญาโท (Master’s Degree), บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate

การออกแบบสื่อโมชันกราฟิกเรื่องการรู้เท่าทันโรคออฟฟิศซินโดรม

เจนจิรา ทาเทา, ศกลวรรณ สุทธิประภา – Janejira Thatho, Miss Sakonwan Suttiprapa, การออกแบบสื่อโมชันกราฟิกเรื่องการรู้เท่าทันโรคออฟฟิศซินโดรม – Motion Graphic Office Syndrome, Advisor: อาจารย์ศรัญธร มั่งมี – Miss Saranthon Maungmee, บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล), เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology), บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล – Bachelor of Business Administration Program in Digital Business, 2/2565 (2022)

โครงการออกแบบโมชั่นกราฟิก 2 มิติ เพื่อเป็นแนวทางในการ เลี้ยงดูเด็กกินยากใช้ชื่อว่า “7เทคนิคแก้ปัญหาเด็กกินยาก”

อรรคนิติ กิจขันธ์, Mr. Akkaniti Kitkun โครงการออกแบบโมชั่นกราฟิก 2 มิติ เพื่อเป็นแนวทางในการ เลี้ยงดูเด็กกินยากใช้ชื่อว่า “7เทคนิคแก้ปัญหาเด็กกินยาก” – The Design of a 2D Motion Graphic as a Guide for Nurturing Children “7 Techniques for Solving Picking Eater in Children” Advisor: อาจารย์ปัญจเวช บุญรอด – Mr. Panjawetch Boonroad, วท.บ. (แอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์), เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology), วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ – Bachelor of

การติดตั้งและการบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

ณัฐวัตร ขันโท – Natthawat Kanto, การติดตั้งและการบารุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) – Installation and maintenance of Closed Circuit Television (CCTV), Advisor: อาจารย์จุระ ฮ่านตา – Mr. Jura Hantam, วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering, 1/2565 (2022)

โครงการก่อสร้างทางลอดถนนจรัญสนิทวงศ์และถนนพรานนก ส่วนงานพื้นทางลอด

วทัญญู ลาดคำจันทร์ – Watanyu Ladkumjun. โครงการก่อสร้างทางลอดถนนจรัญสนิทวงศ์และถนนพรานนก ส่วนงานพื้นทางลอด – The underpass construction project on Charansanitwong Road and Prannok Road Part Bottom Slab. Advisor: อาจารย์สมศักดิ์ ชินวิกกัย – Mr. Somsak Chinvikkai, วศ.บ. (วิศวกรรมโยธาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน) – B. Eng. (Civil Environment and Sustainable Engineering), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน – ฺBachelor of Engineering Program in Civil Environment

งานระบบไฟฟ้าในอาคารชุมสายโทรศัพท์

ชาญภูมิ เอี่ยมทศ – Chanphum Lamthot, ระบบไฟฟ้าในอาคารชุมสายโทรศัพท์ – Electrical Systems in the Telephone Exchange Building, ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ – Asst. Prof. Wipavan Narksarp, วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering, 1/2565 (2022)

การติดตั้ง CCTV แบบ real time ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอตลิงค์

นฤภร ภารัตน์, นวพล ศรทับเจริญ – Naruporn Parat, Navapon Sorntapjaroen. การติดตั้ง CCTV แบบ real time ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอตลิงค์ – Installation of Real-time CCTV Cameras at the Airport Link Station. อาจารย์จุระ ฮ่านต่ำ – Mr. Jura Hantam, วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพหม้อแปลงด้วยวิธีการวิเคราะห์ก๊าซในน้ำมันหม้อแปลง

มนปพร ชัยวาณิชยา – Manapaporn Chaiwanichaya. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพหม้อแปลงด้วยวิธีการวิเคราะห์ก๊าซในน้ำมันหม้อแปลง – Efficiency of Transformer Monitoring by Dissolved Gas Analysis Method. ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ – Asst. Prof. Wipavan Narksarp, วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering, 1/2565 (2022)

การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับห้องพักโรงแรม

กวินท์ พ้วยเป้ – Kawin Puaypae. การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับห้องพักโรงแรม – Design and Installation of Electrical System for Hotel rooms. Advisor: ผศ. พกิจ สุวัตถิ์ – Asst. Prof. Pakit Suwat, วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering, 1/2565 (2022)

การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ (Solar Rooftop) 1,998.99 kWp

ชนิสรา ฉายอรุณ, ตะวันชัช สุขสมัคร์ – Chanisara Chayarun, Tawanchat Suksamak. การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ (Solar Rooftop) 1,998.99 kWp – Installation of Solar Panels for Solar Rooftop 1,998.99 kWp. ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ – Asst. Prof. Wipavan Narksarp, วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering,

ระบบป้องกันและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ณ สถานีรถไฟฟ้า MRT ท่าพระ

ชนสิทธิ์ พ่วงจินดา – Chanasit Poungjinda. ระบบป้องกันและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ณ สถานีรถไฟฟ้า MRT ท่าพระ – electrical system, fire alarm system, fire protection system, Tha Phra MRT. ผศ.พกิจ สุวัตถิ์ – Asst. Prof. Pakit Suwat, วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering, 1/2565 (2022)

อุปกรณ์สำหรับตัดต่อระบบไฟฟ้าแรงสูง

พฤกษ กุมพล – Phruk Khumpol. อุปกรณ์สำหรับตัดต่อระบบไฟฟ้าแรงสูง (Load Break Switch)|Load Break Switch. อาจารย์จุระ ฮ่านต่ำ – Mr. Jura Hantam, วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering, 1/2565 (2022)

การติดตั้งระบบสำรองไฟฟ้า UPS สำหรับโรงพยาบาล

วัชรพงษ์ ทัพวัตร, วีรวัฒน์ โพธิ์กลิ่น – Watcharapong Tapwat, Weerawat Phoklin. การติดตั้งระบบสำรองไฟฟ้า UPS สำหรับโรงพยาบาล – Installation of Uninterrupted Power Supply for Hospital. ผศ.พกิจ สุวัตถิ์ – Asst. Prof. Pakit Suwat, วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering, 1/2565 (2022)

การตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าประจำปีสถานีบริการน้ำมัน

ธนวัฒน์ นันติ๊, สิรภพ กระแสร์ทิพย์ – Thanawat Nanti, Siraphob Krasaethip. การตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าประจำปี ของสถานีบริการน้ำมัน|Annual Inspection and Certification of Electrical Safety Systems of Gas Station. ผศ.ดร.ยงยุทธ นาราษฎร์ – Asst. Prof. Dr. Yongyuth Naras, วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering, 1/2565 (2022)

ระบบรักษาความปลอดภัยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

อัษฎาวุธ รำพึงกิจ, ถิรวุฒิ จันทร์เพ็ญ – Assadawut Rumpuengkit, Tirawut Chanpen. ระบบรักษาความปลอดภัยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) – Closed Circuit Television Security System. อาจารย์จุระ ฮ่านต่ำ – Mr. Jura Hantam, วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering, 1/2565 (2022)

การออกแบบโครงสร้างเหล็ก กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างสนามกีฬาในร่มรามอินทรา

เสริมพันธ์ หมูสีโทน – Soemphun Mooseethon. การออกแบบโครงสร้างเหล็ก กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างสนามกีฬาในร่มรามอินทรา – Steel Structure Designed Case Study of Ramintra Indoor Stadium. Advisor: อาจารย์ศลิษา เปลี่ยนดี – Miss Salisa Pliendee, วศ.บ. (วิศวกรรมโยธาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน) – B. Eng. (Civil Environment and Sustainable Engineering), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน – ฺBachelor of Engineering Program in Civil Environment and Sustainable Engineering, 3/2563

การเปรียบเทียบต้นทุนลงทุนระหว่างรถยกกับรถขับเคลื่อนอัตโนมัติในการขนถ่ายวัสดุ: กรณีศึกษาสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม การผลิต

6217210006 นายทัตเทพ เสมอจิตร Mr. Tatthep Samerchit 2566 (2023) Comparison of Investment Costs Between Forklifts and Autonomous Vehicles in Material Handling: A Case Study for Manufacturing Plants สารนิพนธ์ (Independent Study), Advisor: ดร.วีระกาจ ดอกจันทร์ – Dr. Weerakarj Dokchan, ปริญญาโท (Master’s Degree), บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School), วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม – Master of Engineering Program in