Topics: ปริญญานิพนธ์|Term Paper
โครงการออกแบบลวดลายบนผลิตภัณฑ์ ตามแนวคิดจากตัวละครเรื่องสามก๊ก โดยใช้เทคนิค pixel

ณเมธี น้อยแก้ว – Namatee Noikaew, โครงการออกแบบลวดลายบนผลิตภัณฑ์ ตามแนวคิดจากตัวละครเรื่องสามก๊ก โดยใช้เทคนิค pixel – Designing Patterns For Products Based on Characters from theThree Kingdoms Story, Using Pixel Technique, ดร.วิเชษฐ์ แสงดวงดี – Mr. Vichet  Saengduangdee, วท.บ. (แอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์), เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology), วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ – Bachelor of Science in Animation and Creative Media, 2/2565 (2022)

การจำแนกรุ่นของรถยนต์ประเภทรถกระบะด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล กรณีศึกษาโชว์รูมอีซูซุมหานคร สาขามหาชัย

ณัฐสิทธิ แพวตะคุ – Natthasitthi Paewtaku, 2566 (2023). การจำแนกรุ่นของรถยนต์ประเภทรถกระบะด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล กรณีศึกษาโชว์รูมอีซูซุมหานคร สาขามหาชัย – Classifying pickup truck models using data mining techniques: A Case Study of Isuzu Showroom, Mahachai Branch, อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุคนธสิงห์ – Mr. Narongrit Sukonthasing, วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology), วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ – Bachelor of Science in Information Technology

ระบบจัดการ คอร์สเรียนออนไลน์

ระบบจัดการคอร์สเรียนออนไลน์, โต คงตุก, Tho Kongtuk อาจารย์ที่ปรึกษา: ณรงค์ฤทธิ์ สุคนธสิงห์ Mr. Narongrit Sukonthasing, วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) – B.Sc. (Information Technology), เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology), วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ – Bachelor of Science Program in Information Technology, 1/2566 (2023)

เว็บแอปพลิเคชันระบบงานขาย

ชื่อเรื่อง – Title: เว็บแอปพลิเคชันระบบงานขาย The Development of a Web Application for a Sales System ชื่อผู้เขียน – Author: นายอภิเศรษฐ์ เสนะเปรม, Mr. Apiset Senaprem นางสาวนภัทรสร นามแก้ว, Miss Napatsorn Namkeaw อาจารย์ที่ปรึกษา – Advisor: อาจารย์เอก บำรุงศรี – Mr. Eak Bamrungsi ชื่อปริญญา – Degree: วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) – B.Sc. (Computer Science) ภาควิชา/สาขาวิชา – Major: วิทยาศาสตร์ (Science)

เว็บแอปพลิเคชัน การจัดการคลังยา

ศุภกร ถิระวิทยากุล, วีรภัทร สินบุญยะมะ, วรากร ดำเนินเกียรติ – Supakorn Thilavittayakul, Weerapat Sinbunyama, Warakorn Damnoenkait, 2566 (2023). เว็บแอปพลิเคชันการจัดการคลังยา – Medicine Stock Management Web Application, อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุคนธสิงห์ – Mr. Narongrit Sukonthasing, วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology), วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ – Bachelor of Science in Information Technology

การวิเคราะห์กระบวนการและประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดี กรณีศึกษา: บริษัทผลิตสุขภัณฑ์ แผนกเจียรผิว ขัดมัน

ไพรัตน์ อินทอง – Pairat Intong. 2566 (2023). การวิเคราะห์กระบวนการและประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดี กรณีศึกษา : บริษัทผลิตสุขภัณฑ์ แผนกเจียรผิว ขัดมัน – A Case Study of GOOD PRACTICES for the SANITARY WARE GRINDING AND POLISHING DEPARTMENT. อาจารย์ภาณุพงศ์ ทองประสิทธิ์ – Mr. Panupong Thongprasit, วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) – B. Eng. (Industrial Engineering), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ – Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering, 2/2566 (2023)

แอปพลิเคชันค้นหาเครื่องกดเงินอัตโนมัติบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

นิตินัย ไพศาลพยัคฆ์(อาจารย์ที่ปรึกษา) เขียนโดย นายคณิน ผดุงสันต์ 6202100001, นายณฐนน วิชัยกุลดิลก 6202100003, นายกฤษณะ ฤกษ์สอาด 6202100011. (2566). แอปพลิเคชันค้นหาเครื่องกดเงินอัตโนมัติบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Application Where is ATM for Android Operating System. (โครงงาน). คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกเพื่อทำนายข้อมูลการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล

ศุภนิดา เปียมาลัย,นภัสกร นำพรชวาลรุ่ง และลลิตา เกิดสันเทียะ. (2566). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกเพื่อทำนายข้อมูลการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

สื่อการเรียนการสอนภาษาจีนพื้นฐานบนระบบแอปพลิเคชันแอนดรอยด์

อาภา ประมวลทรัพย์ และอัญมณี ใบตานี. (2566). สื่อการเรียนการสอนภาษาจีนพื้นฐานบนระบบแอปพลิเคชันแอนดรอยด์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

สื่อการสอนโมชันกราฟิกเพื่อให้ความรู้การกายภาพบำบัด เรื่อง การกายภาพบำบัดผู้สูงอายุติดเตียง

เบญญาภา  คล้ายรักษา. (2565). สื่อการสอนโมชันกราฟิกเพื่อให้ความรู้การกายภาพบำบัดเรื่อง การกายภาพบำบัดผู้สูงอายุติดเตียง. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

โครงการออกแบบสื่อการเรียนรู้กระดานแม่เหล็กคำสอนคริสต์ศาสนาสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ธนบุรี

ภาษินี รัตนะรัต – Pasinee Rattanarat, โครงการออกแบบสื่อการเรียนรู้กระดานแม่เหล็กคำสอนคริสต์ศาสนาสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ธนบุรี – The Project on Design of Learning Magnetic Board Based on Christian Teachings for Childhood in Saint Peter Thonburi School, อาจารย์มนฤดี มิตรเจริญถาวร – Miss Monruedee Mitcharroenthavorn, วท.บ. (แอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์), เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology), วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ – Bachelor of Science in Animation and Creative Media, 2/2565 (2022)

โครงการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อร้านเรืองฤทธิ์ซีฟู้ด

กรกช   นิตยารส. (2565). โครงการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อร้านเรืองฤทธิ์ซีฟู้ด. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

คู่มือการใช้งานและการซ่อมบำรุงรักษาเบื้องต้น กรณีศึกษาเครื่องจักรกลการผลิต Milling Machine รุ่น CLD-VHR-C

คู่มือการใช้งานและการซ่อมบารุงรักษาเบื้องต้น กรณีศึกษาเครื่องจักรกลการผลิต Milling Machine รุ่น CLD-VHR-C|Operation and Maintenance Manual : Case Study of Milling Machine Model CLD-VHR-C

ระบบฐานกล้องวงจรปิดอัจฉริยะตรวจจับการเคลื่อนไหว

ปาราเมศ บัวงาม, อรุชา ตรีสุรนรา. (2565). ระบบฐานกล้องวงจรปิดอัจฉริยะตรวจจับการเคลื่อนไหว (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบบริหารงานร้านเช่าหนังสือ

ภณภพ วารีนิรันตร, สหัสวรรษ  จรัสภาสวรพงศ์. (2566). ระบบบริหารงานร้านเช่าหนังสือ. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบจัดการเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์บ้านสอนดนตรีไทยครูเสวก

ธนวรรษ  โสวัตร, พีรพัฒน์  มาพิทักษ์. (2565). ระบบจัดการเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์บ้านสอนดนตรีไทยครูเสวก. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

เว็บแอปพลิเคชันแจ้งตำแหน่งสถานีน้ำมันและจุดพักรถที่อยู่ใกล้

สุรเชษฐ มลิวัลย์. (2562). เว็บแอปพลิเคชันแจ้งตำแหน่งสถานีน้ำมันและจุดพักรถที่อยู่ใกล้. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลและค้นหาลายปัก ร้านเจียมเจริญ

ธนากร เจียมเจริญ และทวีศักดิ์ ดิษฐี. (2565). การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลและค้นหาลายปัก ร้านเจียมเจริญ. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.