Tag: งานวิจัยต่างๆ
ที่ประชุมผู้บริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ (ทปว. หรือ 7PMUS)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) จัดสรรทุนวิจัย 7 กลุ่มทุนวิจัย เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7 กลุ่มทุนวิจัย
7 กลุ่ม ทุนวิจัย เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) จัดสรรทุนวิจัย 7 กลุ่มทุนวิจัย เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ