ที่ประชุมผู้บริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ (ทปว. หรือ 7PMUS)

หน่วยบริหารและจัดการทุน ใน สอวช. เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี สกสว. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ สอวช. หน่วยงานที่รับผิดชอบ นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ตั้ง “สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ” เพื่อบริหารและจัดการงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม (โดย สอวช. ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 47,192 ล้านบาท)  ที่สามารถดำเนินการร่วมกันได้อย่างมีอิสระในการบริหารงาน  ตั้งแต่เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562

โดยได้ตั้งหน่วยงานที่จะทำหน้าที่บริหารจัดการงบประมาณฯ ชื่อว่า ที่ประชุมผู้บริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ (ทปว. หรือ 7 PMUs) ที่ได้รวบรวมหน่วยงานที่มีความพร้อม ทั้งระบบบริหารจัดการ และการขับเคลื่อนงานมา เป็นกลไกบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ โดย เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ เอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 15 ได้มีการร่วมแถลงข่าวความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ของ 7 หน่วยงาน ซึ่งตั้งอยู่ใน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และสำนักงานสภาโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

  1. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  2. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
  3. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.)
  4. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
  5. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
  6. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและสร้างนวัตกรรม (บพค.)
  7. หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ที่ตั้ง : 75/47 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2333 3700
โทรสาร : 0 2333 3833
อีเมล : webmaster@most.go.th

 


สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

ที่ตั้ง : 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0 2109 5432
โทรสาร : 0 2160 5438
อีเมล : info@nxpo.or.th

สอวช. ตั้งหน่วยบริหารและจัดการทุน ตั้งอยู่ใน สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา ตั้งอยู่ในกระทรวง วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ประกอบด้วย 3 หน่วยบริการ คือ

1. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) จัดสรรทุนด้านการพัฒนากำลังคนในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการให้ทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนนักวิจัยและบุคลากรอื่นหลังปริญญา ทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยและนวัตกรรม และทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี    เว็บไซต์  / เฟสบุ๊คเพจ@NXPOTHAILAND 

 

2. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) จัดสรรทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและภาคบริการ รวมถึงทุนสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างตลาดนวัตกรรม การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ และการพัฒนาแพลตฟอร์มทางนวัตกรรมในภาคการผลิตและภาคบริการ ทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานห้องปฏิบัติการเพื่อการให้บริการด้านคุณภาพและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งนี้ การให้ทุนดังกล่าวมุ่งเน้นการสนับสนุนแผนงานที่มีความร่วมมือหรือการร่วมลงทุนกับผู้ใช้ประโยชน์ อาทิ SMEs และภาคอุตสาหกรรม  เว็บไซต์  / เฟสบุ๊คเพจ@ProgramManagementUnitforCompetitiveness

3. หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) จัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ การพัฒนาชุมชน หรือท้องถิ่น ที่มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่ ธุรกิจขนาดจิ๋ว วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคมในระดับพื้นที่   เว็บไซต์  / เฟสบุ๊ค PMUQ.THAI

 

 

 


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ที่ตั้ง : ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2278 8200
โทรสาร : 0 2298 0476
อีเมล : callcenter@trf.or.th, webmaster@trf.or.th

 

 


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่ตั้ง : 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 2579 1370 – 9 ต่อ 406,407,409,410,412
อีเมล : nriis@nrct.go.th
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)
ที่อยู่ : 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2017 5555
โทรสาร : 0 2017 5566
อีเมล : info@nia.or.th
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
ที่ตั้ง : 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0 2579 7435
โทรสาร : 0 2579 7235
อีเมล : support@arda.or.th
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
ที่ตั้ง : ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0 2832 9200
โทรสาร : 0 2832 9201
QR Code

More Topics