การถ่ายภาพโฆษณาสินค้า ลูกประคบสมุนไพร ตรา “บ้าน ละห่าน” โดย บริษัทบางรักสตูดิโอ

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การถ่ายภาพโฆษณาสินค้า ลูกประคบสมุนไพร ตรา “บ้าน ละห่าน” โดย บริษัทบางรักสตูดิโอ
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)  การถ่ายภาพโฆษณาสินค้า ลูกประคบสมุนไพร ตรา “บ้าน ละห่าน” โดย บริษัทบางรักสตูดิโอ
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)         The Photography of Product Advertisement for Herbal Compress, 

“Baan Lahan” by Bangrak Studio Company Limited

รายชื่อนักศึกษา  นาย ปิยภัทร เลศิเสถียร 5304600428
ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 2/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 44