การประเมินผลการสื่อสารโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายผู้หญิงพิการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะผู้หญิงพิการ

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การประเมินผลการสื่อสารโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายผู้หญิงพิการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะผู้หญิงพิการ
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

การประเมินผลการสื่อสารโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายผู้หญิงพิการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะผู้หญิงพิการ

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

EVALUATION OF COMMUNICATION THE PROJECT DEVELOPMENT AND NETWORK OF WOMEN WITH DISABILITIES TO STRENGTHEN THE HEALTH OF WOMEN WITHDISABILITIES

ชื่อผู้วิจัย

สุภาพร ศรีสัตตรัตน์

สาขา การประชาสัมพันธ์
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 16