การรับฝากพัสดุของไปรษณีย์ไทย

Estimated reading time: < 1 min
11_ref.pdf09_ch4.pdf ชื่องานวิจัยภาษาไทย  การรับฝากพัสดุของไปรษณีย์ไทย
 ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ  Receiving for Delivery of Thai Parcel Post
 ชื่อผู้วิจัย  นายศุภากร ถนอมนุช

นายรัฐศิลป์ เจริญสิทธิเลิศ

 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา  ขนิษฐา สังขรัตน์
 สาขา  ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
 ปีการศึกษา  3-2560

 

 ลำดับที่  เนื้อหา  ไฟล์(PDF)
 1  ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.)  01_cov.pdf
 2  ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ  02_app.pdf
 3  บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 03_abs.pdf
 4  กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี)  04_ack.pdf
 5  สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
 6  บทที่ 1  06_ch1.pdf
7 บทที่ 2  07_ch2.pdf
8 บทที่ 3  08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5  10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง)  11_ref.pdf
12 ภาคผนวก  12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี)  13_pro.pdf
Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 1
Views: 439
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code