เพจประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี สุรินทร์ กลาส บนเฟสบุ๊ค

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เพจประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี สุรินทร์ กลาส บนเฟสบุ๊ค
Online Public Relations Page of S.P. Surin Glass Limited Partnership on Facebook
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายรัชพล กุลสะโมรินทร์
Mr. Rutchapon Kulsamorin
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์วรภูมิ แสงแก้ว
Mr. Worapoom Saengkaew
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
English Business Communication
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง/Citation

รัชพล กุลสะโมรินทร์. (2563). เพจประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี สุรินทร์ กลาส บนเฟสบุ๊ค. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Kulsamorin R. (2020). Online public relations page of S.P. Surin Glass Limited partnership on facebook. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

ทางผู้จัดทำโครงงานน้ีได้เข้ารับการฝึกงานโครงการฝึกสหกิจศึกษาในตาแหน่งธุรการและงาน เอกสารทั่วไป ณ ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส พี สุรินทร์ กลาส ซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บเอกสาร จัดหมวดหมู่ เอกสารและตรวจความเรียบร้อยของเอกสารแต่ด้วยเหตุการณ์การปัจจุบัน ที่บริษัทกำลังประสบกับ ปัญหาโรคระบาดโควิด-19 ทำให้ต้องพักการทำงานของบุคลากรในบริษัททั้งหมดและเปลี่ยนรูปแบบ การทางานเป็นทางานออนไลน์อยู่ที่บ้านน อีกทั้งระหว่างการฝึกงานสหกิจศึกษา ทางผู้จัดทำโครงงานน้ี ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะกับทางผู้จัดการของบริษัท โดยทางผู้จัดการของบริษัทมีความต้องการที่จะพัฒนาบริษัทในด้านการติดต่อสื่อสารทาง ออนไลน์และการประชาสัมพันธ์ในช่วงโรคระบาดโควิด-19ให้มีความทันสมัยและเข้าถึงง่ายมากขึ้น จึงทำให้ทางผู้จัดทำโครงงานน้ีได้จัดทำโครงงานเรื่อง เพจประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี สุรินทร์ กลาส บนเฟสบุ๊ค

คำสำคัญ: ธุรการ, งานเอกสารทั่วไป, ประชาสัมพันธ์ออนไลน์


Abstract

The author attended an internship administration and document at S.P. Surin Glass Limited Partnership. The author was responsible for storing documents, categorizing documents, and checking the completeness of the documents. However, the current events of Covid-19. Resulted in the suspension of all company personnel, shifting to working at home. During the cooperative education internship, the author exchanged ideas and suggestions with the manager of the company. The manager of the company desired to develop the company in online communications and public relations during the Covid-19 pandemic, to be more modern and accessible. As a result, the organizers created a project, “Online Public Relations Page of S.P. Surin Glass Limited Partnership on Facebook.”

Keywords:  administration, general documents, online public relations.


เพจประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี สุรินทร์ กลาส บนเฟสบุ๊ค | Online Public Relations Page of S.P. Surin Glass Limited Partnership on Facebook

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 149
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code