ขั้นตอนการให้บริการของฝ่ายบริการลูกค้า บริษัทฟูจิฟิล์ม ประเทศไทย จำกัด

Last modified: November 10, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ขั้นตอนการให้บริการของฝ่ายบริการลูกค้า บริษัทฟูจิฟิล์ม ประเทศไทย จำกัด
Service Procedures of Customer Service for Fujifilm Thailand Ltd.
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสุจิตรา หล่ำพร้อย
Miss Sujitra Lomproy
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์วรภูมิ แสงแก้ว
Mr. Worapoom Saengkaew
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
English Business Communication
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง/Citation

สุจิตรา หล่ำพร้อย. (2563). ขั้นตอนการให้บริการของฝ่ายบริการลูกค้า บริษัทฟูจิฟิล์ม ประเทศไทย จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Lomproy S. (2020). Service procedures of customer service for Fujifilm Thailand Ltd. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

จากการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ซึ่งมีหน้าที่ ให้การบริการลูกค้า คีย์ข้อมูลกล้องและข้อมูลลูกค้าโดยใช้โปรแกรม SAP และการจัดทำเอกสาร ดั้งนั้น ผู้จัดทำจึงได้ทำโครงงานเรื่อง “ขั้นตอนการให้บริการของฝ่ายบริการลูกค้า” เนื่องจากขั้นตอนการให้บริการของฝ่ายบริการลูกค้าจำเป็นต้องปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนและมีการติดต่อประสานงานกับลูกค้าที่สำคัญต่อองค์กร โดยโครงงานนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1.ขั้นตอนการให้บริการของฝ่ายบริการลูกค้า 2.คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการคีย์ข้อมูลกล้องและข้อมูลลูกค้า 3.บทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในการให้บริการลูกค้า โดยผู้จัดทำได้รวบรวมจากวิธีการสังเกต จดบันทึก สอบถามจากช่างซ่อมและพี่เลี้ยง เช่น การคีย์ข้อมูลเกี่ยวกับกล้องมีคำศัพท์ที่ผู้จัดทำไม่เคยทราบมาก่อนผู้จัดทำได้ทำการจดบันทึกและจากนั้นสอบถามจากทางช่างซ่อมและพี่เลี้ยง เนื่องจากข้อมูลบางส่วนเป็นข้อมูลสำคัญขององค์กรและข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ผู้จัดทำจึงได้คำนึงถึงผลกระทบต่อองค์กรเป็นอย่างมากเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลขององค์กรและลูกค้า จึงไม่สามารถนำข้อมูลมาเผยแพร่ได้ทั้งหมด ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในองค์กรและนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในบริษัทฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด ที่ทำหน้าที่ให้การบริการลูกค้าสามารถนำความรู้ที่ได้ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ: การให้บริการ, ขั้นตอนการให้บริการ, คำศัพท์, บทสนทนา


Abstract

Since the internship in the position of administrative officer, the position was responsible for serving customers, data entry, the camera and customer information using the program SAP, and creating documents. The author made a project on “Service Procedures of the Customer service” Due to the customer service procedure needed to follow the steps. And there is significant customer coordination to the company. This project was divided into 3 parts; 1) Operating procedure of Customer Service; 2) Vocabulary used to data entry cameras and customer information; 3) Conversation in customer service. The author collected from the observation, taking notes, enquiring from the repairman and the officer such as entering information about vocabulary for cameras that the author did not know before and then enquiring from the repairman and the officer. Due to the fact that some information is important in the company, like customers’ information. The author is very concerned about the impact on the company to prevent the leaking of corporate information and information of customers. Therefore, all information cannot be published. The author hopes that this project will help the personnel of the company and students who will participate in the next generation of cooperative education at Fujifilm (Thailand) Ltd. to work more effectively.

Keywords:  customer service, service procedures, vocabulary, conversation. 


  ขั้นตอนการให้บริการของฝ่ายบริการลูกค้า บริษัทฟูจิฟิล์ม ประเทศไทย จำกัด | Service Procedures of Customer Service for Fujifilm Thailand Ltd

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 200
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code