การสื่อสารด้วย NATO Phonetic Alphabet ในการปฎิบัติงานภาคพื้นดินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ในช่วงโควิด 19

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 2 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การสื่อสารด้วย NATO Phonetic Alphabet ในการปฎิบัติงานภาคพื้นดินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ในช่วงโควิด 19
NATO Phonetic Alphabet Communication Related to Ground Handling in Thai Lion Air During COVID-19
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว บุณยวีร์ หอมเลิศ, นางสาว เกษณี ขำพัฒน์ดี
Miss Boonyavee Homlert, Miss Keatsanee Kumpatdee
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ วรภูมิ แสงแก้ว
Mr. Worapoom Saengkaew
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
English Business Communication
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง/Citation

บุณยวีร์ หอมเลิศ และ เกษณี ขำพัฒน์ดี. (2563). การสื่อสารด้วย NATO Phonetic Alphabet ในการปฏิบัติงานภาคพื้นดินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ในช่วงโควิด 19. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Homlert B. & Kumpatdee K. (2020). NATO phonetic alphabet communication related to ground handling in Thai Lion Air During COVID-19. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

ทางคณะผู้จัดทำ ได้จัดทำโครงงานเพื่อศึกษารหัสอัลฟาเบท รหัสท่าอากาศยาน รวมถึงคำศัพท์สนามบินในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องและกระบวนการปฏิบัติงานภาคพื้นดินในสถานการณ์  โควิด-19 โดยได้ศึกษาวิธีการปฏิบัติงานจากคู่มือของบริษัท การสอบถามพี่พนักงานและจากการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต จนได้มาซึ่งกระบวนการปฏิบัติงานในส่วนของเคาน์เตอร์เช็คอิน การรับมือกับข้อเรียกร้องของผู้โดยสาร การทราบเงื่อนไขและเอกสารการเดินทางในแต่ละจังหวัด รวมถึงกระบวนการปฏิบัติงานในส่วนของประตูขึ้นเครื่อง ซึ่งการปฏิบัติครั้งนี้ คณะผู้จัดทำได้ประสบการณ์มากมายทั้งเคาน์เตอร์เช็คอินและเกท อาทิเช่น การประกาศเปลี่ยนแปลงประตูขึ้นเครื่อง “เรียนท่านผู้โดยสารโปรดทราบ ประกาศจากสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL… ซึ่งจะออกเดินทางไปยังท่าอากาศยาน…มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนประตูทางออก จากประตูทางออกหมายเลข…เป็นประตูทางออกหมายเลข…” เป็นต้น คณะผู้จัดทำได้ประสบปัญหาในการสื่อสารด้วยรหัสหรือคำศัพท์เฉพาะ ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า จึงควรหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้ง่ายต่อการทำงาน ซึ่งโครงงานฉบับนี้ใช้เวลานานในการรวบรวมข้อมูล เพราะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะและมีหลายขั้นตอน เพื่อให้โครงงานออกมาสมบูรณ์ควรปรึกษาพี่พนักงานจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทางคณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงงานเรื่อง “การสื่อสารด้วย NATO Phonetic Alphabet ในการปฏิบัติงานภาคพื้นดินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ในช่วงโควิด-19” นี้ขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภาคพื้นดินกับผู้ที่สนใจและช่วยลดแรงบุคลากรในการสอนงานให้นักศึกษาฝึกงานหรือพนักงานใหม่ของบริษัทให้สามารถศึกษาการทำงานเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง

คำสำคัญ: งานภาคพื้นดิน, รหัสอัลฟาเบท, คำศัพท์สนามบิน, รหัสท่าอากาศยาน, กฎการเดินทาง


Abstract

This project studied alphabet codes, airport codes, airport terminology and ground handling during the COVID-19 situation. First of all, we studied the company’ s operations manual, asking staff members for information and searching for more information from the Internet. After that, we learned the process of working at the check-in counter, the way of dealing with passenger claims and the conditions and travel documents in each province, including the operating procedures for the boarding gate, We have gained a lot of experience at both check-in counters and gate, such as announcing boarding gate change “Ladies and gentlemen, the boarding gate for Thai Lion Air flight SL… bound for… has been changed from gate number…to gate number… We do apologize for any inconvenience. Thank you.” The production team had difficulty on communicating with codes and airport vocabulary which caused delays in the work. Therefore, we should seek additional information to make it easier to work. This project took a long time to collect information because there were quite a lot of content and steps to complete and consult with the staff to get the correct information. As a result, the production team prepared a project named “NATO Phonetic Alphabet Communication Related to Ground Handling in Thai Lion Air During   COVID-19” to provide knowledge of ground operations to those who are interested in ground handling and help reduce manpower in teaching jobs to intern students or new employees of the company so that they can study the basics on their own.

Keywords:  ground services, alphabet code, airport terminology, airport code, travel rules.


การสื่อสารด้วย NATO Phonetic Alphabet ในการปฏิบัติงานภาคพื้นดินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ในช่วงโควิด 19 | NATO Phonetic Alphabet Communication Related to Ground Handling in Thai Lion Air During COVID-19

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม | Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 245
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code