อภิธานศัพท์ภาษาอังกฤษและงานธุรการที่จัมโบ้วาย แอนด์ เคเบิ้ล

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
อภิธานศัพท์ภาษาอังกฤษและงานธุรการที่จัมโบ้วาย แอนด์ เคเบิ้ล
English Glossaries and Administrative Work at Jumbo Wire & Cable
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว ณัฐนิชา ไชยสัตย์, นางสาวสริตา ทวยมาศ
Miss Natnicha Chaiyasat, Miss Sarita Tuaymas
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. มณฑา ชัยหิรัญวัฒนา, อาจารย์ วรภูมิ แสงแก้ว
Dr. Montha Chaihiranwattana, Mr. Worapoom Saengkaew
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
English Business Communication
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง/Citation

ณัฐนิชา ไชยสัตย์ และ สริตา ทวยมาศ. (2563). อภิธานศัพท์ภาษาอังกฤษและงานธุรการที่จัมโบ้วาย แอนด์ เคเบิ้ล. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Chaiyasat N. & Tuaymas S. (2020). English glossaries and administrative work at Jumbo Wire & Cable. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

บริษัทจัมโบ้วายแอนด์เคเบิ้ลจำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งบริษัทเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย การทำงานภายในบริษัทมีหลายแผนก ต้องมีการจัดการทำงานอย่างเป็นระบบ คณะผู้จัดทำโครงงานได้เข้ารับการปฏิบัติงาน ณ บริษัท จัมโบ้วายแอนด์เคเบิ้ล จำกัด ในตำแหน่งนักศึกษาฝึกงานแผนกธุรการของบริษัท โดยหน้าที่ได้รับมอบหมายคือตรวจสอบเอกสารต่างๆภายในบริษัท ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ทำงานเป็นอย่างมาก รวมทั้งความละเอียดอ่อน และรอบคอบ จึงได้จัดทำโครงงานเรื่อง “อภิธานศัพท์ภาษาอังกฤษและงานธุรการที่จัมโบ้วาย แอนด์ เคเบิ้ล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการทำงานในแผนกธุรการ และเพื่อศึกษาคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับงานธุรการของบริษัท จัมโบ้วายแอนด์เคเบิ้ล จำกัด คณะผู้จัดทำหวังว่าโครงงานจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาฝึกงานรุ่นต่อไป

คำสำคัญ: งานธุรการ, คำศัพท์, การจัดการ


Abstract

JUMBO WIRE & CABLE COMPANY Co., Ltd. is a company that engages in the business of manufacturing and distributing electrical equipment. The company is widely known as it has many departments and must be managed in a systematic way. The authors worked at Jumbo Y and Cable Co., Ltd. in the position of a cooperative education student in the Company’s administrative department. The responsibility was to check the documents within the company, which requires a lot of work experience and prudence in working. Verification of documents also requires a lot of knowledge and understanding, especially the terminology found during the work process. The authors, therefore, did a project on the work process and English vocabulary used within the company so that next batch of cooperative education students will benefit from it.

Keywords:  administrative work, glossaries, management.


อภิธานศัพท์ภาษาอังกฤษและงานธุรการที่จัมโบ้วาย แอนด์ เคเบิ้ล | English Glossaries and Administrative Work at Jumbo Wire & Cable

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม | Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 232
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code