การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจเพื่อส่งเสริมการขายบริษัท ไบร์ท อินโนเวชั่น จำกัด ปี พ.ศ. 2558

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจเพื่อส่งเสริมการขายบริษัท ไบร์ท อินโนเวชั่น จำกัด ปี พ.ศ. 2558
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจเพื่อส่งเสริมการขายบริษัท ไบร์ท อินโนเวชั่น จำกัด ปี พ.ศ. 2558

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

Specialized Print Media Production for Sale Promotion of Bright Innovation Co.,Ltd B.E.2558

รายชื่อนักศึกษา

างสาวสุนิษา บุญเดช 5504600008
นางสาวฐิติกาญจน์ อมาตยกุล 5504600032

ภาควิชา การหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ  03 ack.pdf
4 สารบัญ  04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก  07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน  08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 84
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code