การใช้วงจรควบคุมคุณภาพพีดีซีเอสำหรับการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจเพื่อนำเสนอความรู้ภายในบริษัท คัมภีร์มีเดีย จำกัด ปี พ.ศ. 2558

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การใช้วงจรควบคุมคุณภาพพีดีซีเอสำหรับการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจเพื่อนำเสนอความรู้ภายในบริษัท คัมภีร์มีเดีย จำกัด ปี พ.ศ. 2558
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

การใช้วงจรควบคุมคุณภาพพีดีซีเอสำหรับการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจเพื่อนำเสนอความรู้ภายในบริษัท คัมภีร์มีเดีย จำกัด ปี พ.ศ. 2558

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

PDCA Qualification Cycle for Developing the Informative Specialized Print Media within Kumpee Media Co.,Ltd B.E.2558

รายชื่อนักศึกษา

นางสาวสุวิมล นามไพร 5504600083

นางสาวพรพรรณ ศรีสุทธิพงษ์ 5505600132

ภาควิชา การหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ  03 ack.pdf
4 สารบัญ  04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก  07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 

08 vit.pdf

 

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 62
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code