ระบบการจัดการร้านเฟอร์นิเจอร์ (กรณีศึกษา ร้าน บีบี เฟอร์นิเจอร์)

Last modified: March 25, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
ระบบการจัดการร้านเฟอร์นิเจอร์ (กรณีศึกษา ร้าน บีบี เฟอร์นิเจอร์)
Furniture management system for BB Furniture at Rama 2
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายกฤตธวัช  จงกลฐากร   5604800030
Mr.Kittawat   Jongkolthakorn   5604800030
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ธนาภรณ์ รอดชีวิต
Miss Thanaporn   Rodcheewit
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง/citation

กฤตธวัช  จงกลฐากร. (2561). ระบบการจัดการร้านเฟอร์นิเจอร์ (กรณีศึกษา ร้าน บีบี เฟอร์นิเจอร์). (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

            ร้าน บีบี เฟอร์นิเจอร์ เป็นร้านจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ขนาดกลาง มีหน้าร้านอยู่ย่านชุมชนพระราม 2 ซึ่งมีลูกค้าเป็นจำนวนมากโดยในปัจจุบันทางร้านไม่ได้มีการนำเทคโนโลยีใดเข้ามาช่วยในการดำเนินงาน เช่น การเก็บข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้า การขาย การคำนวณราคาสินค้า ปัจจุบันนี้ยังเป็นการเขียนด้วยมือ ในทางการคำนวนยอดขายของแต่ละเดือนต้องนำใบเสร็จมาคำนวนใหม่ ทางร้านจึงต้องการระบบที่จะช่วยให้การดำเนินงานสะดวกและรวดเร็วขึ้น

            จากปัญหาดังกล่าวทำให้ผู้จัดทำมีแนวคิดนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูล (Database System) มาใช้ในการพัฒนาระบบการจัดการร้านเฟอร์นิเจอร์ (กรณีศึกษา ร้าน บีบี เฟอร์นิเจอร์) พัฒนาโดยด้วยภาษา Java ด้วยโปรแกรม NetBeans และจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL โดยระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้า ข้อมูลการขายบันทึกลงฐานข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยฟังก์ชันการทำงานดังนี้ การจัดการข้อมูลเฟอร์นิเจอร์ ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลรายการขาย โดยระบบสามารถช่วยบันทึกข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้า คำนวณราคาสินค้า และคำนวณยอดขายได้อย่างถูกต้อง มีความสะดวกและรวดเร็ว

 

คำสำคัญ: ระบบการจัดการร้าน, ร้านเฟอร์นิเจอร์, บีบี เฟอร์นิเจอร์


Abstract

              BB Furniture is a medium-sized furniture store with a shop in the neighborhood of Rama 2, which has a lot of customers At present, the shop does not have any technology to help with operations such as customer data collection, product information, sales, product price calculation. At present, all documents are written by hand, and the calculation of the sales amount of each month, the bill must be re-calculated. The shop therefore needs a system that will help make the operation easier and faster.

            From these problems, the organizers had the idea to use information technology. A database system (Database System) was used in the development of furniture shop management system (case study of BB Furniture), developed using Java language with Netbeans program and managing database with Microsoft SQL Servers. The system can store customer data, products sales data, and also which includes the following functions furniture information management, customer information, and sales data The system can help record customer data, product information, calculate product prices, a calculate the sales correctly which is convenient and fast.

 

Keywords:  Management System, Furniture Shop, BB Furniture.


ระบบการจัดการร้านเฟอร์นิเจอร์ (กรณีศึกษา ร้าน บีบี เฟอร์นิเจอร์)/ Furniture management system for BB Furniture at Rama 2

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 984
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print