Tags: อาจารย์ธนาภรณ์ รอดชีวิต - Miss Thanaporn Rodcheewit
การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันยืมและคืนอุปกรณ์ด้วย AppSheet

ธนวรรษ มีสง่า. (2565). การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันยืมและคืนอุปกรณ์ด้วย AppSheet. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การพัฒนาระบบ Database Optimized

ศุภกิจ แซ่เฮ้ง. (2565). การพัฒนาระบบ Database Optimized. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ไลน์แชทบอทช่วยแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีในองค์กร

เธียรวิชญ์ พาทรัพย์มา. (2565). ไลน์แชทบอทช่วยแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีในองค์กร. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลและค้นหาลายปัก ร้านเจียมเจริญ

ธนากร เจียมเจริญ และทวีศักดิ์ ดิษฐี. (2565). การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลและค้นหาลายปัก ร้านเจียมเจริญ. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อกลางสำหรับสัตว์ไร้บ้าน “Adopt Pet”

ธนาภรณ์ รอดชีวิต, ปริวรรต องค์ศุลี, ธนัช แก้วกุลธรรม และพิภพ ชูเกียรติพัลลภ. (2566). การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อกลางสำหรับสัตว์ไร้บ้าน “Adopt Pet”. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 9 (หน้า 865-876). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับหาบ้านให้สัตว์เลี้ยง

ธนัช แก้วกุลธรรม และพิภพ ชูเกียรติพัลลภ. (2564). การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับหาบ้านให้สัตว์เลี้ยง. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การพัฒนาระบบร้านขายอะไหล่อุปกรณ์ติดแก๊สรถยนต์ (กรณีศึกษา ร้านชูปัญญา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด)

เศรษฐพงศ์ ปานพิมพ์ และภาณุพงศ์ พัฒนาคม. (2564). การพัฒนาระบบร้านขายอะไหล่อุปกรณ์ติดแก๊สรถยนต์ (กรณีศึกษา ร้านชูปัญญา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด). (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การพัฒนาแอปพลิเคชันนำทางภายในมหาวิทยาลัยสยาม

ธนาภรณ์ รอดชีวิต, ปริวรรต องค์ศุลี, คุณากร กล้าอาษา และภัทรพล คิ้วอำไพ. (2565). การพัฒนาแอปพลิเคชันนำทางภายในมหาวิทยาลัยสยาม. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “พลิกโฉมนวัตกรรมสังคมและเทคโนโลยีสุขภาพในยุค Next Normal” (หน้า 423-437). นครปฐม: มหาวิทยาลัยคริสเตียน.

แอปฟลิเคชันคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับประถมวัยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

กชพร สุขมอญ และพรทิพย์ อ่อนประไพ. (2564). แอปฟลิเคชันคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับประถมวัยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การพัฒนาระบบร้านค้าจิวเวลรี่

สิริวรรณ เสาสมภพ และอโนทัย เลาะไธสง. (2564). การพัฒนาระบบร้านค้าจิวเวลรี่. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

แอปพลิเคชัน ณ สยาม (กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม)

ภัทรพล คิ้วอำไพ และคุณากร กล้าอาษา. (2564). แอปพลิเคชัน ณ สยาม (กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม). (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคจากข้อมูลการซื้อสินค้าออนไลน์

ณฤทธิ์ จัตุรัสพันแสง และนิธิศ ชวรัตน์เจริญกิจ. (2563). วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคจากข้อมูลการซื้อสินค้าออนไลน์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

วิกี้ ระบบโต้ตอบอัตโนมัติ

ภาณุพงศ์ พัฒนาคม และนันทภรณ์ ภุมรินทร์. (2563). วิกี้ ระบบโต้ตอบอัตโนมัติ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

คู่มือระบบบริหารจัดการหลังบ้านเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์

สิริวรรณ เสาสมภพ และอโนทัย เลาะไธสง. (2563). คู่มือระบบบริหารจัดการหลังบ้านเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

พัฒนาเว็บไซต์บริษัท พีเอ็นเอ ดิจิตอล จำกัด

เศรษฐพงศ์ ปานพิม และสุรเชษฐ มลิวัลย์. (2563). พัฒนาเว็บไซต์บริษัท พีเอ็นเอ ดิจิตอล จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การบริหารจัดการผู้พัฒนาระบบ

ปิยวัฒน์ ฉัตรวรสฤษดิ์. (2563). การบริหารจัดการผู้พัฒนาระบบ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

พัฒนาระบบการตรวจสอบเอกสาร

กชพร สุขมอญ และพรทิพย์ อ่อนประไพ. (2563). พัฒนาระบบการตรวจสอบเอกสาร. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ (กรณีศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม)

ชัชวาลย์ จันทร์กล่ำ. (2563). ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ (กรณีศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม). (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (กรณีศึกษา ร้านฤทธิ์วิศวภัณฑ์)

วุฒิชัย ปลื้มมาลี. (2563). ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (กรณีศึกษา ร้านฤทธิ์วิศวภัณฑ์). (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบบันทึกข้อมูลคู่แข่ง

ณัฐวุฒิ ภัยสูญสิ้น และนราวิทย์ เลี้ยงอยู่. (2563). ระบบบันทึกข้อมูลคู่แข่ง. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การพัฒนาระบบจัดเก็บผลงานวิชาการ: กรณีศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ธนาภรณ์ รอดชีวิต, โชติกานต์ โคตรสุวรรณ์ และ ปริวรรต องค์ศุลี. (2563). การพัฒนาระบบจัดเก็บผลงานวิชาการ: กรณีศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 (หน้า 463-477). กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.