รายงานการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษา การออกแบบตัวการ์ตูนโมและคำหวาน ของบริษัทกันยา อนิเมชั่น จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • รายงานการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษา การออกแบบตัวการ์ตูนโมและคำหวาน ของบริษัทกันยา อนิเมชั่น จำกัด
Estimated reading time: < 1 min

รายงานการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

รายงานการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษา การออกแบบตัวการ์ตูนโมและคำหวาน ของบริษัทกันยา อนิเมชั่น จำกัด

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

Project character design Mo And Khowan by Kanya Animation Co.,Ltd 

รายชื่อนักศึกษา

นางสาวศิริพร ศรีจันโท   5505600006 

นางสาวพชิญา ถินแพ     5505600018 

ภาควิชา

สื่อดิจิทัล

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

1/2558

 

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ 

03 ack.pdf

4

สารบัญ 

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ 

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก 

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน 

08 vit.pdf

 

 

 

 

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 1
Views: 54