การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ งาน 100 ปี สถานีกรุงเทพของการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ งาน 100 ปี สถานีกรุงเทพของการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ งาน 100 ปี สถานีกรุงเทพของการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       The Special Event for Public Relations 100 Years Bangkok station of The State Railway of Thailand 2016
รายชื่อนักศึกษา นาย หนึ่งบุรุษ กลิ่นขจร 5604600442
ภาควิชา การประชาสัมพันธ์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558 

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 22