กระบวนการผลิตและเผยแพร่แบนเนอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์ เรื่อง “ความปลอดภัยและการประหยัดไฟฟ้า ทางหนังสือพิมพ์ นิว 108” ของการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2559

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • กระบวนการผลิตและเผยแพร่แบนเนอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์ เรื่อง “ความปลอดภัยและการประหยัดไฟฟ้า ทางหนังสือพิมพ์ นิว 108” ของการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2559
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) กระบวนการผลิตและเผยแพร่แบนเนอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์ เรื่อง “ความปลอดภัยและการประหยัดไฟฟ้า ทางหนังสือพิมพ์ นิว 108” ของการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2559
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)         

The public relations advertorial banner production and publicity “Safety and Saving of Electricity in New 108 Newspaper” of Metropolitan Electricity Authority,2016.

รายชื่อนักศึกษา นางสาวกาญจนา เรืองรอง 5604600298
ภาควิชา การประชาสัมพันธ์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา  3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 1
Views: 160
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print