การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ งาน “119 ปี การรถไฟฯ จากอดีต…ถึงปัจจุบัน ก้าวสู่อนาคต” ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ งาน “119 ปี การรถไฟฯ จากอดีต…ถึงปัจจุบัน ก้าวสู่อนาคต” ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
Estimated reading time: < 1 min

 

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)  

การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์
งาน “119 ปี การรถไฟฯ จากอดีต…ถึงปัจจุบัน ก้าวสู่อนาคต”
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)      

The Specia Event For Public Relations
“Past Present and Future of State Railway of Thailand

รายชื่อนักศึกษา นางสาว วรรณวิษา แพงศรี 5404600459
ภาควิชา การประชาสัมพันธ์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 2/2558 
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 15