การถ่ายภาพเพื่องานโฆษณาในนิตยสารโมโตครอสฉบับที่ 440 เดือน มิถุนายน 2558 (KAWASAKI VERSYS 2015)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การถ่ายภาพเพื่องานโฆษณาในนิตยสารโมโตครอสฉบับที่ 440 เดือน มิถุนายน 2558 (KAWASAKI VERSYS 2015)
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

การถ่ายภาพเพื่องานโฆษณาในนิตยสารโมโตครอสฉบับที่ 440 เดือน มิถุนายน 2558 (KAWASAKI VERSYS 2015)

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

Advertisement photography for Motocrossmagazine
Vol. 440 June 2015

รายชื่อนักศึกษา

 นายธิติพันธ์ ประภาสะวัต รหัสนักศึกษา 5304620020

ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2557 

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ  03 ack.pdf
4 สารบัญ  04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก  07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน  08 vit.pdf

 

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 21