การออกแบบกราฟิกสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ Car Wrap ของ บริษัท พี.เจ. ดีไซน์ จากัด 2558

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การออกแบบกราฟิกสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ Car Wrap ของ บริษัท พี.เจ. ดีไซน์ จากัด 2558
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

การออกแบบกราฟิกสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ Car Wrap ของ บริษัท พี.เจ. ดีไซน์ จากัด 2558

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

Graphic Design of Car Wrap Advertising at P. J. Design.co 2015

รายชื่อนักศึกษา นางสาว ภัสสร ยางสุด 5304600338
ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2557 

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ  03 ack.pdf
4 สารบัญ  04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก  07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน  08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 97
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print