การทำหน้าที่ผู้ช่วยช่างภาพในรายการ 168 ชั่วโมง ของบริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การทำหน้าที่ผู้ช่วยช่างภาพในรายการ 168 ชั่วโมง ของบริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)  การทำหน้าที่ผู้ช่วยช่างภาพในรายการ 168 ชั่วโมง ของบริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)         

The Role of Cameraman Assistant in 168 Hours Program of Search Entertainment Ltd

รายชื่อนักศึกษา  

นางสาวสุขุมาลย์ มณีอินทร์ 5604600300

ภาควิชา วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 135
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print