แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หยุด! การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หยุด! การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หยุด! การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

Animation 2D Stop! Teen Mom

รายชื่อนักศึกษา

นางสาวณัฐธิดา          สุหงษา         5502100025

นางสาวหยาดฝน         พลชัย            5502100026

นางสาวจรรยพร        ด้วงชาวนา    5502100028

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ภาสกร     ธนานันท์

ภาควิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคเรียน/ปีการศึกษา 1/2560

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1

ปก

 01_cov.pdf
2 ใบลายเซ็นคณะกรรมการ  01_cov.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ  03_ack.pdf
4 บทคัดย่อ  02_abs.pdf
5 Abstract  02_abs.pdf
6 สารบัญ  04_tbc.pdf
7 บทที่ 1 – บทนำ   05_ch1.pdf
8 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง   05_ch2.pdf
9 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน   05_ch3.pdf
10 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน   05_ch4.pdf
11 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ  05_ch5.pdf
12 บรรณานุกรม    06_ref.pdf
13 ภาคผนวก   07_sto.pdf
14 ประวัติผู้เขียน   08_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 91