อินโฟกราฟิก แอนิเมชัน เรื่อง โตไปไม่โกง

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • อินโฟกราฟิก แอนิเมชัน เรื่อง โตไปไม่โกง
Estimated reading time: < 1 min

 

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

อินโฟกราฟิก แอนิเมชัน เรื่อง โตไปไม่โกง

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

Infographic Animation: Grow to not cheat

รายชื่อนักศึกษา

นายวีรภัทร       ยศสินศักดิ์      5702100011

นายชัยสิทธิ์      ทามาตร         5702100013

นายรังสรร        ทองมหา         5702100014

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ภาสกร     ธนานันท์

ภาควิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคเรียน/ปีการศึกษา 2/2560

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1

ปก

01_cov.pdf
2 ใบลายเซ็นคณะกรรมการ  01_cov.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ  03_ack.pdf
4 บทคัดย่อ  02_abs.pdf
5 Abstract  02_abs.pdf
6 สารบัญ  04_tbc.pdf
7 บทที่ 1 – บทนำ  05_ch1.pdf
8 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง   05_ch2.pdf
9 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน   05_ch3.pdf
10 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน   05_ch4.pdf
11 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ  05_ch5.pdf
12 บรรณานุกรม    06_ref.pdf
13 ภาคผนวก   07_app.pdf
14 ประวัติผู้เขียน  08_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 319
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print