เว็บไซต์สนับสนุนการตัดสินใจการเลือกซื้อจักรยานสำหรับผู้เริ่มต้น

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • เว็บไซต์สนับสนุนการตัดสินใจการเลือกซื้อจักรยานสำหรับผู้เริ่มต้น
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

เว็บไซต์สนับสนุนการตัดสินใจการเลือกซื้อจักรยานสำหรับผู้เริ่มต้น

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Bicycle Buying Decision Support System for Beginner Website

ชื่อผู้วิจัย

นายนนทวัฒน์     สถิตย์วัฒนานนท์              5702100021

นายณัฐวุฒิ           แย้มเนตร                          5702100030

สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.)

01_cov.pdf

2 ใบลายเซ็นต์คณะกรรมการ 02_com.pdf
3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 05_ch1.pdf
7 บทที่ 2 05_ch2.pdf
8 บทที่ 3 05_ch3.pdf
9 บทที่ 4 05_ch4.pdf
10 บทที่ื 5 05_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 06_ref.pdf
12 ภาคผนวก 07_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 08_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 1
Views: 58
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code