ผลของช่วงเวลาการวิเคราะห์ที่มีต่อระดับการให้บริการ ของคนเดินเท้าบนทางเดินในระบบขนส่งมวลชน

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ผลของช่วงเวลาการวิเคราะห์ที่มีต่อระดับการให้บริการ ของคนเดินเท้าบนทางเดินในระบบขนส่งมวลชน
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ผลของช่วงเวลาการวิเคราะห์ที่มีต่อระดับการให้บริการ ของคนเดินเท้าบนทางเดินในระบบขนส่งมวลชน
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Effect of Analysis Period on Pedestrian Level of Service  at Walkway in Transit System

ชื่อผู้วิจัย

ฐกลพัศ เจนจิวัฒนกุล และ ทวีศักดิ์ บรรณวิรุฬห์

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1

บทความวิชาการ Thai

01_artth.pdf
2

บทคัดย่อ Thai

01_absth.pdf

3 บทคัดย่อ English 02_abseng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 41