วิธีการประเมินโครงสร้างอาคาร

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • วิธีการประเมินโครงสร้างอาคาร
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย วิธีการประเมินโครงสร้างอาคาร
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Evaluation Methods of Building Structures

ชื่อผู้วิจัย

ผศ.ภาคภูมิ มงคลสังข์
ผศ.ดร.ไตรทศ ขำสุวรรณ

สาขา วิศวกรรมโยธา
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 28