ประสิทธิภาพทางกลสมบัติของมอร์ต้าผสมเม็ดโฟม

Last modified: March 29, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: ประสิทธิภาพทางกลสมบัติของมอร์ต้าผสมเม็ดโฟม
Research Article: The Effective of Mechanical Properties of Foamed Mortar
ผู้เขียน|Author: ไตรทศ ขำสุวรรณ และ ภาคภูมิ มงคลสังข์ | Trithos Kamsuwan & Phakphum Mongkhonsang
Email: trithos@siam.edu ; phakphum@siam.edu
ภาควิชา|คณะ: ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department|Faculty: Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok 10160
Published|แหล่งเผยแพร่: การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 “เทคโนโลยีเขียวเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน”วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560 จ.นครราชสีมา | The 22nd National Convention on Civil Engineering “Green Technology for Sustainable Infrastructure Development”July 18-20, 2017, Nakhon Ratchasima, THAILAND

การอ้างอิง|Citation

ไตรทศ ขำสุวรรณ และ ภาคภูมิ มงคลสังข์. (2560). ประสิทธิภาพทางกลสมบัติของมอร์ต้าผสมเม็ดโฟม. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 “เทคโนโลยีเขียวเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน” (หน้า 1-5). นครราชสีมา: สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.

Kamsuwan T., & Mongkhonsang P. (2017). The effective of mechanical properties of foamed mortar. In The 22nd National Convention on Civil Engineering “Green Technology for Sustainable Infrastructure Development” (pp. 1-5). Nakhon Ratchasima: The Engineering Institute of Thailand under Royal Patronage.


บทคัดย่อ

     บทความนี้เป็นการศึกษาผลของการใช้เม็ดโฟมต่อคุณสมบัติด้านการรับกำลังในมอร์ต้า เพื่อให้ได้คุณสมบัติของมอร์ต้าที่มีน้ำหนักเบาและสามารถรับกำลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาตามสัดส่วนการผสมเพิ่มของเม็ดโฟมแทนที่ปริมาตรทรายที่ใช้ในมอร์ต้า ในการทดสอบควบคุมอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ (W/C) ที่ 0.6 โดยทดสอบค่ากำลังแรงอัด แรงดัด การดูดซึมของน้ำ การไหลแผ่ และความหนาแน่นของก้อนตัวอย่างมอร์ต้าที่ออกแบบ โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM และจากผลการทดสอบ พบว่า ค่ากำลังแรงอัดมีค่าลดลงแปรผันตามอัตราส่วนของเม็ดโฟมที่ผสมเพิ่ม โดยเป็นผลให้ค่าความหนาแน่นของวัสดุลดลงเช่นกัน สำหรับผลที่น่าสนใจคือค่ากำลังแรงดัดในช่วงของการผสมเม็ดโฟมแทนที่ทรายในอัตราส่วนระหว่างร้อยละ 50-60 สามารถเพิ่มค่าแรงดัดได้โดยมีนัยสำคัญและสอดคล้องการค่าทดสอบการดูดซีมของน้ำในก้อนตัวอย่าง

คำสำคัญ: ประสิทธิภาพ, กลสมบัติ, มอร์ต้า, เม็ดโฟม


ABSTRACT

This is the study of the using foam in mortar their mechanical properties. The objective of the study is investigations of the efficacy of mortar to reduce the weight and good strength. By considering the proportion of mixing sand was replaced by foam, the water/cement ratio was fixed at 0.6. The samples were tested by following ASTM standards compression testing, flexural testing, flow able, water abortion and density. The results shows that the Expanded Polystyrene (EPS) beads foam decrease the compressive strength depending on the percentage foam addition. The density of mortar was decreased by the foam volume addition. In this study, results shows interesting mechanical properties of foam mortar in range of 50-60 percentage foam additions. It can increase the flexural strength and improve the water absorption of the samples testing.

Keywords: Effective, Mechanical Properties, Mortar, Foamed.


ประสิทธิภาพทางกลสมบัติของมอร์ต้าผสมเม็ดโฟม|The Effective of Mechanical Properties of Foamed Mortar

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม | Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 161
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code