ประสิทธิภาพทางกลสมบัติของมอร์ต้าผสมเม็ดโฟม

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ประสิทธิภาพทางกลสมบัติของมอร์ต้าผสมเม็ดโฟม
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ประสิทธิภาพทางกลสมบัติของมอร์ต้าผสมเม็ดโฟม
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

The Effective of Mechanical Properties of Foamed Mortar

ชื่อผู้วิจัย

ไตรทศ ขำสุวรรณ  (Trithos Kamsuwan) และ ภาคภูมิ มงคลสังข์ (Phakphum Mongkhonsang)

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทคัดย่อ Thai 01_absth.pdf
3 บทคัดย่อ English 01_abseng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 55