การออกแบบและทดสอบวงจรเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟส

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การออกแบบและทดสอบวงจรเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟส
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การออกแบบและทดสอบวงจรเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟส
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Design and Tested of Single-Phase Matrix Converter

ชื่อผู้วิจัย

สุดาพร อร่ามรุณ

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2561
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 24