การออกแบบและทดสอบวงจรเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟส

Last modified: July 14, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: การออกแบบและทดสอบวงจรเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟส
Research Article: Design and Tested of Single-Phase Matrix Converter
ผู้เขียน/Author: ประสพโชค โห้ทองคํา และ สุดาพร อร่ามรุณ
Email: sudaporn@siam.edu
สาขาวิชา/คณะ: ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department/Faculty: Faculty of Engineering in Electrical Engineering, Siam University, Bangkok 10160
Published/แหล่งเผยแพร่: การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41 ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม | The 41st Electrical Engineering Conference (EECON-41) Ubon Ratchathani University and Sripatum University

การอ้างอิง/citation

ประสพโชค โห้ทองคํา และ สุดาพร อร่ามรุณ. (2561). การออกแบบและทดสอบวงจรเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟส. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41 ประจำปี 2561 (หน้า 217-220). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.


บทคัดย่อ

บทความนี้นําเสนอการออกแบบและทดสอบวงจรเมตริกซ์คอนเวอร์ เตอร์หนึ่งเฟส ซึ่งใช้ชุดสวิทช์สองทิศทาง 4 ชุด ประกอบด้วย ไอจีบีที- ไดโอดกําลัง เป็นสวิทช์ตัดต่อในวงจรกําลังหลัก วงจรเมตริกซ์คอนเวอร์ เตอร์นี้สามารถแปลงค่าแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายแบบไซน์นูซอยดอล หนึ่งเฟสไปเป็นค่าแรงดันไฟฟ้าในรูปแบบของคลื่นพีดับบลิวเอ็มที่ สามารถปรับค่าได้ โดยการปรับค่าความถี่การสวิทช์ที่สัญญาณควบคุม และอัตราการมือดดูเลชั่นของสัญญาณพีดับบลิวเอ็มโดยสามารถปรับ อัตราการมือดได้ที่ค่า 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 และ 1.0 ความถเอาท์พุทสามารถ ปรับได้ที่ค่า 12.5Hz, 25Hz, 50Hz, และ 100Hz ที่จํานวนพัลส์ 3 และ 5 พัลส์ต่อครึ่งไซเคิล โดยทําการทดสอบกับโหลดตัวต้านทานต่ออนุกรม กับตัวเหนี่ยวนํา ผลการทดสอบได้ทําการวัดรูปคลื่นแรงดันไฟฟ้าและ กระแสไฟฟ้าด้านอินพุทและเอาท์พุทด้วยการจําลองโดยใช้โปรแกรม MAILAB/Simulink และการทดลองจริง รวมทั้งทําการวัดค่า ประสิทธิภาพของวงจรด้วย

คำสำคัญ: เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์, เอซีทูเอซี คอนเวอร์เตอร์, พีดับบลิวเอ็ม คอนเวอร์เตอร์


ABSTRACT

This paper presents the design and tested of a single phase matrix converter using 4-units of bidirectional IGBT-power Diodes as main power switching devices. The converter can directly convert the utility 1-phase sinusoidal supply voltage into a variable voltage of variable PWM pattern by adjusting the switching frequency of the control signat and modulation index of the PWM control signal. The modulation indexes are 00.2, 0.4, 0.6, 0.8, and 1.0. The output voltages are 12.5Hz, 25Hz, 50Hz, and 100Hz. The numbers of pulse are 3 and 5 per half cycle. Waveforms of input and output voltages and currents of the matrix converter for a given simulation with MATLAB/Simulink program and experimental are observed.  Moreover, the efficiency is measured.

Keywords: Matrix Converter, AC to AC converter, PWM converter


การออกแบบและทดสอบวงจรเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟส|Design and Tested of Single-Phase Matrix Converter

Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 107
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print