กระผลิตสื่อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ใน“โครงการอาสาปันน้าใจให้น้อง ๆ หมู่บ้านปาเกอะญาและหมู่บ้านป่าละอูน้อย” รายการตู้ ปณ.ข่าว3

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • กระผลิตสื่อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ใน“โครงการอาสาปันน้าใจให้น้อง ๆ หมู่บ้านปาเกอะญาและหมู่บ้านป่าละอูน้อย” รายการตู้ ปณ.ข่าว3
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

กระผลิตสื่อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ใน“โครงการอาสาปันน้าใจให้น้อง ๆ หมู่บ้านปาเกอะญาและหมู่บ้านป่าละอูน้อย” รายการตู้ ปณ.ข่าว3

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

Production of online media and Published “Krong karn ar sa pun nam jai hai nong nong mho ban Pa ka ya and mho ban Pa ra au pon.3ch”

รายชื่อนักศึกษา

นางสาวกานต์สินี คุณชม 5504600210

ภาควิชา การประชาสัมพันธ์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ  03 ack.pdf
4 สารบัญ  04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก  07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 19
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code